Chi tiết sản phẩm

Gravoply™ 2 - Vùng chọn màu sắc và độ dày rộng nhất trên thị trường.

Mã sản phẩm : Gravoply™ 2
Giá bán : Liên hệ
Xuất xứ :
Tình trạng hàng hóa :
Thời gian bảo hành : 12 Tháng
Mô tả : Khắc hoặc cắt nhanh chóng và chính xác. Lớp bề mặt chỉ vài micron giảm thiểu việc làm sạch sau khắc. Bạn sẽ có được cả chất lượng và năng suất cao với Gravoply ™ 2, cho dù bạn sử dụng máy quay hay laser. Có sẵn 29 màu, 5 độ dày và 2 lớp hoàn thiện, Gravoply ™ 2 cũng cung cấp hiệu suất tốt trong quá trình khắc laser CO2. * * Lớp bề mặt của Gravoply ™ 2 có thể bị lười biếng nhưng chất lượng khắc có thể thay đổi tùy theo màu sắc. Cắt trong chế độ vector không được khuyến khích.

WHITE/RED
(TRẮNG/ĐỎ)

WHITE/BURGUNDY
(TRẮNG/ĐỎ TÍA)

WHITE/AZURE BLUE
(TRẮNG/XANH DA TRỜI)

Gravoply™ 2 white - red Gravoply™ 2 white - burgundy Gravoply™ 2 white - azure blue

WHITE/BLACK
(TRẮNG/ĐEN)

ALMOND/BURGUNDY
(MÀU HẠNH NHÂN/ĐỎ TÍA)

ALMOND/BLACK
(MÀU HẠNH NHÂN/ĐEN)

Gravoply™ 2 white - black Gravoply™ 2 almond - burgundy Gravoply™ 2 almond - black

YELLOW/RED
(VÀNG/ĐỎ)

YELLOW/AZURE BLUE
(VÀNG/XANH DA TRỜI)

YELLOW/BLACK
(VÀNG/ĐEN)

Gravoply™ 2 yellow - red Gravoply™ 2 yellow - azure blue Gravoply™ 2 yellow - black

DARK YELLOW/BLACK
(VÀNG XẪM/ĐEN)

ORANGE/WHITE
(CAM/TRẮNG)

RED/WHITE
(ĐỎ/TRẮNG)

Gravoply™ 2 dark yellow - black Gravoply™ 2 orange - white Gravoply™ 2 red - white

RED/YELLOW
(ĐỎ/VÀNG)

BURGUNDY/WHITE
(ĐỎ TÍA/TRẮNG)

VIOLET/WHITE
(TÍM/TRẮNG)

Gravoply™ 2 red - yellow Gravoply™ 2 burgundy - white Gravoply™ 2 purple - white

APPLE GREEN/WHITE
(XANH TÁO/TRẮNG)

PINE GREEN/WHITE
(XANH ĐẬU/TRẮNG)

PINE GREEN/YELLOW
(XANH ĐẬU/VÀNG)

Gravoply™ 2 apple green - white Gravoply™ 2 fir green - white Gravoply™ 2 fir green - yellow

SKY BLUE/WHITE
(XANH DA TRỜI/TRẮNG)

SKY BLUE/BLACK
(XANH DA TRỜI/ĐEN)

BLUE/WHITE
(LAM/TRẮNG)

Gravoply™ 2 sky blue - white Gravoply™ 2 sky blue - black Gravoply™ 2 blue - white

BLUE/YELLOW
(LAM/VÀNG)

AIR FORCE BLUE/WHITE
(XANH NƯỚC BIỂN/TRẮNG)

BROWN/WHITE
(NÂU/TRẮNG)

Gravoply™ 2 blue - yellow Gravoply™ 2 Air Force blue - white Gravoply™ 2 brown - white

CHOCOLATE/WHITE
(SÔCÔLA/TRẮNG)

GREY/WHITE
(XÁM/TRẮNG)

GREY/BLACK
(XÁM/ĐEN)

Gravoply™ 2 chocolate - white Gravoply™ 2 grey - white Gravoply™ 2 grey - black

BLACK/WHITE
(ĐEN/TRẮNG)

BLACK/YELLOW
(ĐEN/VÀNG)

 
Gravoply™ 2 black - white Gravoply™ 2 black - yellow  

 

  

Bóng

WHITE/RED
TRẮNG/ĐỎ

WHITE/BLACK
TRẮNG/ĐEN

YELLOW/BLACK
VÀNG/ĐEN

Gravoply™ 2 white - red Gravoply™ 2 white - black Gravoply™ 2 yellow - black

RED/WHITE
ĐỎ/TRẮNG

PINE GREEN/WHITE
XANH ĐẬU/TRẮNG

BLUE/WHITE
LAM/TRẮNG

Gravoply™ 2 red - white Gravoply™ 2 fir green - white